Regulamin konkursu „Walentynkowy SHAU”

Regulamin konkursu „Walentynkowy SHAU” Fotografki Karoliny Hrynek

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma Fotografka P.U. Karolina Hrynek z siedzibą w Marcinkowie, 11-030 Purda, NIP: 7393063460
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące tereny Polski lub posiadające obywatelstwo Polskie, ale przebywające za granicą; są zaręczeni i mają wyznaczoną datę ślubu.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, które należy do grona fanów FP Fotografka.
6. Konkurs trwa 26.01.2024 do 14.02.2024 do godziny 23:59.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpage’a a zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani drogą mailową.
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem:  https://www.facebook.com/FotografkaKarolinaHrynek .
9.  Wzięcie udziału z konkursie oznacza zgodę na udostępnienie wizerunku w mediach społecznościowych Organizatora, w grupach weddingowych na FB oraz na stronie www.karolinahrynek.pl .
10. Po sesji zostanie nagrany krótki filmik, w którym Zwycięzcy opowiedzą o swoich przeżyciach w trakcie sesji – filmik zostanie opublikowany w Internecie w miejscach wymienionych w punkcie 9.

Zadanie konkursowe
10. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
12. W konkursie zostanie wyłoniona jedna zwycięska Para.
13. Najciekawsza, najbardziej poruszająca historia zostanie wybrana przez Organizatora.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej na wskazany adres mail.
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda
17. Nagrodą w konkursie jest sesja narzeczeńska, która odbędzie się w ustalonym wcześniej terminie, w promieniu 60km od Olsztyna, w miejscu wskazanym przez Organizatora. Sesja obejmuje modelowanie włosów oraz makijaż dla osoby płci żeńskiej, strzyżenie oraz modelowanie włosów dla osoby płci męskiej, wspólną godzinną sesję zdjęciową oraz portret wydrukowany w formacie 40×50 wraz z kopią cyfrową.
18. Nagrodę w postaci vouchera na sesję można odebrać po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem.
19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31 marca 2024. Po tym czasie Nagroda traci ważność.
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie  Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: karolinahrynek@gmail.com.
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: Walentynkowy SHAU.
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny
27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fotografka P.U. Karolina Hrynek, Marcinkowo 111, 11-030 Purda. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: karolinahrynek@gmail.com.
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku: Fotografka.
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym realizacji Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Fotografka.
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.